ანალიზები და ფასები

პროკალციტონინის განსაზღვრა (PCT)
92 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში
30 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს